Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 22. 10. 2015 Služby v lesníctve č. L4/2015  4 393,80 €  podlimitná 
Detail 14. 6. 2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2 700,00 €  podlimitná 
Detail 11. 4. 2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8 000,00 €  podlimitná 
Detail 1. 4. 2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2 300,00 €  podlimitná 
Detail 19. 2. 2016 Služby v lesníctve č. L1/2016  10    podlimitná 
Detail 21. 1. 2015 Služby v lesníctve č. L1/2015    podlimitná 
Detail 9. 4. 2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9 100,00 €  podlimitná 
Detail 20. 9. 2015 Služby v lesníctve č. L2/2015    podlimitná 
Detail 21. 9. 2015 Služby v lesníctve č. L3/2015    podlimitná 
Detail 25. 9. 2015 Nezávislá účtovná a finančná previerka    podlimitná 
Detail 17. 2. 2016 Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu"  2 320,00 €  podlimitná 
Detail 18. 2. 2016 Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici"  6 800,00 €  podlimitná 
Detail 29. 10. 2015 Kalendár 2016  1 500,00 €  podlimitná 
Detail 28. 9. 2016 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty  17  15 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 31. 8. 2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník  16  54 881,79 €  zákazka (§117) 
Detail 7. 7. 2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19 567,50 €  zákazka (§117) 
Detail 1. 7. 2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 19. 4. 2017 Kláštorná ulica - Podolínec  21  85 138,38 €  zákazka (§117) 
Detail 3. 1. 2017 Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec  20  2 206,67 €  zákazka (§117) 
Detail 23. 12. 2016 Rekonštr. priestorov NB na náj. byty  19  579 419,00 €  zákazka (§117) 
Detail 3. 11. 2016 Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami)  18  8 000,00 €  zákazka (§117)