Pamiatky

    Historické jadro mesta

   Na ochranu vzácnych urbanistických, architektonických, výtvarných a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. júna 1991 v meste Podolínec pamiatkovú rezerváciu.


 

Rímsko-katolícky Farský kostol Nanebovzatia panny Márie

Kostol

Pôvodný kostol z konca 13. storočia bol prestavaný a zaklenutý v druhej polovici 14. storočia. V priebehu renesancie a po požiari roku 1684 bol upravovaný a v 18. storočí barokizovaný a rozšírený. Po zemetrasení roku 1789 bol klasicisticky prefasádovaný. Do dnešnej podoby sa kostol dostal po viacerých prestavbách, úpravách a opravách, ktoré vtlačili doň svoju pečať. Pôvodne jednoloďový gotický kostol bol v prvej polovici 18. storočia rozšírený bočnými prístavbami dvoch kaplniek, ktoré sú loďou prepojené polokruhovo zakončenými arkádami. Svätyňa má polygonálny uzáver a zaklenutá je gotickou klenbou. Na južnej strane je gotický portál a dve sedílie. Na severnej strane je gotický sedlový portál do sakristie. viac ►►►

 

 


 

Kláštor

Podolínec - pohľadnica z roku 1891

Kláštor piaristov s kostolom

klastor_piaristov_3D

Objekt kláštora a kostola je jednou z významných dominánt Podolínca. Ranobaroková stavba bola postavená v severovýchodnej časti mesta za hradbami v rokoch 1642 – 1648 podľa plánov a za dozoru viedenského staviteľa Pochsbergera. Budova kláštora so štyrmi vežami je poschodová a v jej strede je umiestnený dvojvežový kostol, ktorý delí vnútorný dvor na dve časti. Patrónom kostola je krakovský biskup, mučeník sv. Stanislav (+ 1079), ktorého obraz je nad vchodom do kostola. Kostol má nádherné, štíhle, 44 m vysoké veže. Fasáda kostola je neobyčajne krásna, pôsobí úchvatným dojmom. Esteticky prevyšuje košické a prešovské dvojvežové kostoly. Horizontálne delenie zvýrazňuje silná rímsa, nad ktorou je železná pavlač. Terajšie zakončenie veží má rokokovú príchuť. Vnútro kostola predstavuje krásny barokový priestor, kde členitá biela rímsa pôsobí ako závoj Baránkovej snúbenky. viac ►►►

História Kláštora piaristov


 

Kláštor piaristov 3D

Renesančná zvonica

zvonica 3D

Renesančná zvonica – objekt z roku 1659 začleňujeme k tzv. východoslovenskej renesancii. Dvojpodlažná hranolová stavba, ukončená dvojradovou renesančnou atikou so slepou arkatúrou a vyzbrojovanými volutovými štítkami. V polovici je delená kordónovou rímsou. V poschodí sú dvojité a trojité okná s polkruhovým ukončením. Na južnej strane je prístavba s arkádovým schodišťom, ktoré vedie do poschodia zvonice. Vo zvonici sa nachádzajú dva gotické zvony v priemeroch 80 a 100 cm. Na jednom plášti zvonu je trikrát  krížik a na druhom je nápis. viac ►►►

 


 

Podolínec - historické námestie

Podolínske námestie

Podolínsky hrad a mestské opevnenie, bašty

hradny_mur_3D

Podolínsky hrad stál na mieste dnešného mestského domu – Ratúša. Z východu bol hrad chránený aj voči mestu, pričom hradby mal posunuté smerom do vnútra námestia. Mestský dom Ratúš je v súčasnosti o jedno poschodie nižší ako pôvodný hrad. Autori súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1968, ako už na to upozornil spišský historik Ivan Chalupecký, hrad v Podolínci lokalizovali nesprávne. A to i napriek tomu, že koncom 19. storočia jeho polohu správne zaznamenal vo svojej práci o dejinách Podolínca Samuel Weber.  viac ►►►


 

Kláštor Piaristov na dobovej pohľadnici

Historické pamiatky mesta Podolínec


 

Kostol Svätej Anny s kaplnkou

kostol_sv.anny_3D

Nachádza sa na mestskom cintoríne. Objekt bol postavený v troch stavebných etapách. Najstaršiu časť tvorí podkovitá románska stavba z 13. storočia, ku ktorej začiatkom 14. storočia pristavali ďalšiu centrálnu, oktogonálnu stavbu. Okolo roku 1600 pristavali na západnej strane pozdĺžnu loď, ktorú spojili s oktogónom vybúraním jeho troch západných stien. Apsida má pôvodnú románsku konchu a otvára sa do oktogónu štíhlym triumfálnym oblúkom. V oktogóne je neuplná kláštorná klenba bez rebier, vo vrchole s okrúhlym otvorom pre lano k zvončeku do vežičky. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. K južnej strane apsidy a oktogónu je pristavaná sakristia. Kaplnka nad polygónom je zastrešená kužeľovitou strieškou s laternou a cibuľkou. Objekt bol roku 1880 a 1970 reštaurovaný. viac ►►►

 

 


 

Mestský dom Ratúš

mestsky_dom_ratus_3D

Mestský dom stojí na južnom okraji námestia, pravdepodobne na mieste bývalého podolínskeho hradu z 15. storočia.  Súčasná budova vznikla v roku 1903 prestavbou bývaleho staršieho objektu z roku 1593. V súčasnosti je mestský dom o jedno poschodie nižší ako bol pôvodný hrad a je sídlom mestského úradu. viac ►►►

 

 

 

 


 

Námestie na dobovej pohľadnici

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

kaplnka_sv_jana_nepomuckeho

Barokovo-klasicistická stavba z konca 18. storočia. Je poligonálne ukončená. Nad otvorenou časťou je oblúkový štít, na ktorom sú tri festíny a vysunutá rímsa. Po stranách sú dva pilastre s kompozitnou štylizovanou hlavicou. Priestor kaplnky je zaklenutý pruskou klenbou. Uprostred klenby je štukový reliéf s postavou Panny Márie vo venci kvetov. V rohoch sú štyria anjelici. Kaplnka bola opravovaná v roku 1973. Okolo kaplnky je malý park. Vo vnútri kaplnky sa nachádza neskorobaroková kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia. Nad kamennou oltárnou mensou je podstavec s dvoma anjelmi – „svetlonošmi“ a šesťcípou hviezdou. Na rímsovej hlavici je postava svätca s krížom, palmou a svätožiarou. Celá plastika je polychromovaná. viac ►►►

 

 


 

Farský kostol - histotrická fotografia

Historické centrum mesta a meštianske domy

historicke_jadro_mesta_3D

Pôvodné osídlenie mesta malo tvar šošovky, ktorú pretínala cesta do Poľska. V severných častiach námestia boli vsunuté pozdnejšie dva bloky domov, medzi ktorými viedla cesta smerom na Starú Ľubovňu. Na severnom okraji mesta bol postavený v polovici 17. storočia kláštor a kostol piaristov, ktorý sa zapojil do obranného systému mesta. Za blokmi domov námestia sa vytvoril druhý a neskorý tretí uličný okruh. Meštianske domy námestia sú zväčša neskororenesančného typu zo začiatku a z prvej polovice 17. storočia. Neskoršie stavebné úpravy sa dotýkali najmä fasád. Všetky meštianske domy sú jednopodlažné. Dodnes si zachoval gotický charakter dom č. 15 z 15. storočia. viac ►►►


 

Dobová pohľadnica Podolínca

Židovské pamiatky

zidovska sinagoga 3D

Židia mali v meste vlastnú synagógu, ktorá stála za mestskými hradbami pri bývalej dolnej bráne blízko kláštora piaristov. Možno predpokladať, že synagóga bola postavená najneskôr koncom 18. storočia. Schátrané pozostatky židovskej synagógy boli na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia zbúrané. Na južnej strane mesta za hradbami a približne 150 metrov od rieky Poprad za mostom v smere na Lomničku nájdeme schátraný, krovinami a stromami zarastený židovský cintorín. viac ►►►

 

 


 

Podolínec

Podolínec

Historické pamiatky - Podolínec
Historické pamiatky - Podolínec