Pozvánka (ÚEV SKUEV0951 Stredný tok Popradu)

13. apríl 2017

 Prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou spolu s mapou navrhovaného územia európskeho významu a zoznamom parciel registra „C a registra „E“ katastra nehnuteľností navrhovaného územia európskeho významu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť