Pozvánka na XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

6. jún 2017

  

                                                           ZRUŠENÉ

P  O Z V Á  N  K A

  

Podľa § 12 ods. 1  zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z  v  o  l  á  v  a m

 

XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci  na deň  8.jún 2017, t.j. štvrtok 

o 16.30  h vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok-Miestne občianske poriadkové

      služby.

  5.Diskusia

  6. Záver

 

 

 

 

Ing. Daniel Marhevka

      primátor mesta

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť