Pozvanka na XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

6. február 2017

 

 

Ev.č.: 186/2017-64L

V Podolínci : 6.2.2017

 

 

P  O Z V Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm.a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z  v  o  l  á  v  a m

 

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci  na deň  9.február 2017, t.j. štvrtok         o 16.30  h vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Kontrola plnenia uznesení

  5. Interpelácia poslancov

  6. Schválenie uznesení potrebných k podaniu žiadosti o dotáciu na stavbu Rekonštrukcia   

      priestorov nebytovej budovy na nájomné byty“ – bývalá AB štátnych lesov

  7. Správa hlavného kontrolóra z kontroly PHM

  8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2016

  9. Schválenie internej smernice-Prevádzka motorových vozidiel

10. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2016-Lesy mesta Podolínec s.r.o.

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

 

 

 

Ing. Daniel Marhevka

      primátor mesta

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť