Pozvánka na XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

4. máj 2017

 P  O Z V Á  N  K A

 

Podľa § 12 ods. 1  zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z  v  o  l  á  v  a m

 

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci  na deň  9.máj 2017, t.j. utorok  o 16.30  h vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Prerokovanie jednotlivých bodov uvedených v žiadosti primátora mesta zo dňa 13.4.2017,

      v ktorom žiada radu školy o vyjadrenie k odvolaniu Mgr.Jaroslava Semana riaditeľa

      Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec z funkcie riaditeľa Základnej školy

      s materskou školou, Školská 2, Podolínec

  5. Diskusia

  6. Záver

 

 

 

 

Ing. Daniel Marhevka

      primátor mesta

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť